Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δικαίωμα σε:

  • τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ)
  • είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη)  που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών)

Στις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

καταβάλλουν πάγια τέλη μόνο για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο κανόνας του πάγιου τέλους των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα.

Ο χαρακτηρισμός για ένα ακίνητο ότι εμπίπτει σε αστική ή αγροτική περιοχή είναι καθοριστικός για τον υπολογισμό του τέλους για τα φυσικά πρόσωπα και για περισσότερες διευκρινίσεις απευθύνεστε στα αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Γενικά αναφέρουμε ότι ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισµού προϋφισταµένου του 1923 ή εκτός οριοθετηµένου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηµατικής δόµησης.

Δείτε αναλυτικά σε χάρτη τα όρια των αγροτικών/αστικών περιοχών των ΟΤΑ στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.

Με την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδεται και χορηγείται στον δηλούντα το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» επί του οποίου αναγράφονται:

  • ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος Κτηματογράφησης
  • η συνολική οφειλή της δήλωσης
  • ο κωδικός πληρωμής (401) που είναι απαραίτητος προκειμένου να καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης η διαδικτυακή εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το πάγιο τέλους Κτηματογράφησης.

Πού πληρώνω ;

Η πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης πραγματοποιείται για:

  • δήλωση που υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης μέσω των συνεργαζόμενων με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. τραπεζών και των αυτοματοποιημένων καταστημάτων του δικτύου των ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου από το Γραφείο Κτηματογράφησης (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ).
  • δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα μέσω της ειδικής εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ η δυνατότητα καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK.

Ειδικότερα για κάθε μία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες ισχύουν τα παρακάτω:

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από τις τράπεζες.

pinakas trapezon